Mühendislik araştırmalarında jeofizik yöntemlerin kullanılmasındaki (mühendislik jeofiziği) artışta, sektörlerde yaşanan gelişmelerle birlikte, hiç azalmayan su ihtiyacı, doğal afetlerde can ve mal kaybının azaltılması, tarım ve jeoteknik mühendisliğinde toprak-fizik ilişkisinin daha iyi bilinmesi gerekliliği vb. sosyal ihtiyaçlar da etkili olmuştur (Steeples 2001). Mühendislik jeofiziğinde sıkça kullanılan yöntemler ile sığ yeraltına ait geçirimlilik, gözeneklilik, kimyasal bileşim gibi özellikler ve stratigrafik, jeolojik, hidrojeolojik, jeoteknik ve yapısal bilgiler elde edilir.

- Mühendislik jeofiziği,

- Sedimantolojik ve stratigrafik çalışmalar,

- Jeolojik haritalama,

- Kırık ve boşluk yapılarının belirlenmesi,

- Su seviyesi derinliğinin belirlenmesi,

- Heyelan tabanı ve ana kayanın belirlenmesi,

- Galeri, tünel vb. yer altı çalışmalarında oluşabilecek kazaların önlenmesi,

- İyileştirme çalışmaları sonrasındaki gelişmelerin belirlenmesi,

- Köprü temel kazıklarının derinliklerinin belirlenmesi,

- Mühendislik yapıları için taşıma gücünün belirlenmesi,

- Zamanla değişen fiziksel özelliklerin ve yer hareketlerinin izlenmesi,

- Kayaç dayanımının araştırılması,

- Alt yapı çalışmaları (boru hatları, boşaltım alanları vb.)

gibi çalışmaları kapsamaktadır.